جمالی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران
ایران نیازمند یک برند جهانی است 07 فوریه 2019
سرپرست سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی:

ایران نیازمند یک برند جهانی است

جمالی گفت: هم اکنون کشور‌های دنیا شامل یک برندی جهانی هستند که ایران هم برای بهبود فرایند تجاری خود نیازمند یک برند کشوری و منطقه‌ای است.