جهرودي
داخلي سازي قطعه ECU خودرو در كشور با حمايت سايپا 14 اکتبر 2018
مديرعامل گروه سايپا در بازدید از نمایشگاه صنعت خبر داد:

داخلي سازي قطعه ECU خودرو در كشور با حمايت سايپا

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در بازديد از هجدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت گفت: با استفاده از توان نخبگان كشور و دانش علمي موجود توانسته ايم قطعهECU خودرو را كه يكي از قطعات هاي تك خودرو مي باشد داخلي سازي كنيم.