حامیان علمی دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها
دانشگاه تهران به جمع حامیان علمی دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها پیوست 24 اکتبر 2018

دانشگاه تهران به جمع حامیان علمی دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها پیوست

دانشگاه تهران به جمع حامیان علمی دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها پیوست و مهلت ارسال مقاله تا 20 آبان تمدید شد.