حسن خسروی
۲۰ قانون راهبردی معجزه آفرین در روابط عمومی 10 آوریل 2019

۲۰ قانون راهبردی معجزه آفرین در روابط عمومی

20 قانون راهبردی معجزه آفرین در روابط عمومی نوشته حسن خسروی، مدرس دانشگاه و مولف کتاب روابط عمومی و ارتباطات.