حضور بزرگان فناوران داخلی و بین المللی در کنفرانس شهر هوشمند ایران
۲۲ خرداد ۱۴۰۱

حضور بزرگان فناوران داخلی و بین المللی در کنفرانس شهر هوشمند ایران

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// حضور بزرگان فناوران داخلی و بین المللی در کنفرانس شهر هوشمند ایران