خانم دکتر خلیل پور
برگزاری دویست و هجدهمین نشست ماهانه علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران 13 مه 2019

برگزاری دویست و هجدهمین نشست ماهانه علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

انجمن روابط عمومی ایران دویست و هجدهمین نشست ماهانه علمی تخصصی خود را برگزار می کند.