خانه تسنیم دامغان
سعیده سادات قدمی مسئول روابط عمومی خانه تسنیم دامغان شد 18 آگوست 2018
انتصابات

سعیده سادات قدمی مسئول روابط عمومی خانه تسنیم دامغان شد

در راستای اهداف خانه تسنیم و با هدف تسهیل در جهت تحقق این اهداف، با موافقت اعضای هیئت مدیره خانه تسنیم در دعوت از قدمی و پذیرش این درخواست از سوی وی ، نامبرده به عنوان مسئول روابط عمومی این تشکل انتخاب شد.