خبرنگار
اصفهان میزبان نخستین جشنواره رسانه ای معلولان ۰۷ شهریور ۱۳۹۷

اصفهان میزبان نخستین جشنواره رسانه ای معلولان

نخستین جشنواره رسانه ای معلولان به زودی در اصفهان برگزار می شود.