دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دفاع رساله دکترای هادی البرزی ۲۰ شهریور ۱۳۹۷

دفاع رساله دکترای هادی البرزی

هادی البرزی دانشجوی دکترای مدیریت رسانه از رساله دکترای خود در دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دفاع کرد.