داووسِ بلایای روابط عمومی
۰۶ آبان ۱۳۹۷

داووسِ بلایای روابط عمومی

سازمان دهندگان مجمع جهانی اقتصاد از کاربران «برند» داووس درخواست کرده اند دیگر از نام این برند استفاده نکنند که احتمالاً دلیل این امر، به نام برند "داووس صحرا" (Davos in the Desert) عربستان سعودی باز می گردد.