دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو
ضرورت‌های ارتباط علم و رسانه 12 نوامبر 2018
یادداشت

ضرورت‌های ارتباط علم و رسانه

دکتر سعد الله نصیری قیداری/ دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو - پیشرفت علم و فناوری ضرورتی را پیش روی ما قرار داده که در یک‌سوی آن مسئولیت رسانه‌ها در قبال تولید علم و فناوری و در سوی دیگر مسئولیت تولیدکنندگان علم و فناوری در قبال رسانه‌ها مطرح است و در این میان کنشگر سومی نیز به نام افکار عمومی حضور دارد.