دنیا دیجیتال
انتشار کتاب اینترنت اشیا، پیشران دنیای دیجیتال 15 جولای 2018
همراه با کتاب

انتشار کتاب اینترنت اشیا، پیشران دنیای دیجیتال

انتشار یکی از جامع ترین کتابهای اینترنت اشیا در کشور توسط مرکز تحقیقات اینترنت اشیا