دنیا دیجیتال
انتشار کتاب اینترنت اشیا، پیشران دنیای دیجیتال ۲۴ تیر ۱۳۹۷
همراه با کتاب

انتشار کتاب اینترنت اشیا، پیشران دنیای دیجیتال

انتشار یکی از جامع ترین کتابهای اینترنت اشیا در کشور توسط مرکز تحقیقات اینترنت اشیا