دوازدهمين نمايشگاه ايران پلاست
مجتمع سيرجان حامي دوازدهمين نمايشگاه ايران پلاست 25 سپتامبر 2018

مجتمع سيرجان حامي دوازدهمين نمايشگاه ايران پلاست

مجتمع سيرجان حامي دوازدهمين نمايشگاه ايران پلاست است که طی روزهای 5-2 مهرماه در نمايشگاه بين المللي تهران در حال برگزاری است.