دوازدهمين نمايشگاه ايران پلاست
مجتمع سيرجان حامي دوازدهمين نمايشگاه ايران پلاست ۰۳ مهر ۱۳۹۷

مجتمع سيرجان حامي دوازدهمين نمايشگاه ايران پلاست

مجتمع سيرجان حامي دوازدهمين نمايشگاه ايران پلاست است که طی روزهای 5-2 مهرماه در نمايشگاه بين المللي تهران در حال برگزاری است.