دکتر ابراهیم کاردگر
مجید ملازاده سرپرست مدیریت روابط عمومی بیمه دانا شد 14 ژانویه 2019
انتصابات

مجید ملازاده سرپرست مدیریت روابط عمومی بیمه دانا شد

دکتر ابراهیم کاردگر نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه دانا با صدور حکمی، مجید ملازاده قمی را به سمت سرپرست مدیریت روابط عمومی منصوب کرد.