دکتر اصلی عباسی
نشست نقد و بررسی کتاب «مقابله با نفرت پراکنی در اینترنت» 15 نوامبر 2018
کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو برگزار می کند:

نشست نقد و بررسی کتاب «مقابله با نفرت پراکنی در اینترنت»

کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو نشست نقد و بررسی کتاب «مقابله با نفرت پراکنی در اینترنت» برگزار می کند.