دکتر جواد دوستی/محقق و تحلیل گر مسائل اقتصادی
سرمایه داری بورژوایی نقابی در چهره مالیات بر ارزش افزوده 01 اکتبر 2021

سرمایه داری بورژوایی نقابی در چهره مالیات بر ارزش افزوده

سرمایه داری بورژوایی نقابی در چهره مالیات بر ارزش افزوده به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم دکتر جواد دوستی/محقق و تحلیل گر مسائل اقتصادی گفت: حاکمیت سرمایه داری در حال افزایش فشارهای بی امان و ضد انسانی خود بر اکثریت مردم را در سیاست های اجرایی و تئوریک بلشویکی و سوسیالیسمی بخصوص به […]