دکتر شاهرخ رمضان نژاد
رئیس سازمان مرکزی نظام مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و آب کشور منصوب شد 10 دسامبر 2018
انتصابات

رئیس سازمان مرکزی نظام مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و آب کشور منصوب شد

دکتر شاهرخ رمضان نژاد رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، با حکم رئیس جمهور، به ریاست سازمان مرکزی نظام مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و آب کشور منصوب شد.