رئیس جدید انجمن متخصصان روابط عمومی
۱۱ مهر ۱۳۹۷
انتصابات

معرفی رئیس جدید انجمن متخصصان روابط عمومی

مهدی باقریان رئیس جدید انجمن متخصصان روابط عمومی شد.