رئیس جدید انجمن متخصصان روابط عمومی
معرفی رئیس جدید انجمن متخصصان روابط عمومی ۱۱ مهر ۱۳۹۷
انتصابات

معرفی رئیس جدید انجمن متخصصان روابط عمومی

مهدی باقریان رئیس جدید انجمن متخصصان روابط عمومی شد.