رئیس جمهور
۱۹ آذر ۱۳۹۷
انتصابات

رئیس سازمان مرکزی نظام مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و آب کشور منصوب شد

دکتر شاهرخ رمضان نژاد رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، با حکم رئیس جمهور، به ریاست سازمان مرکزی نظام مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و آب کشور منصوب شد.

۱۳ تیر ۱۳۹۷

روحانی و لیگ برتر روابط عمومی ها

روابط عمومی ها در ساختار سازمانی، جایگاه محکمی ندارند و حتی با تغییراتی که در سطح وزارتخانه ها و سازمان ها در تغییر این جایگاه از اداره کل روابط عمومی به مرکز اطلاع رسانی اتفاق افتاد هم کمکی به تقویت جایگاه این واحد، نشد.