رئیس روابط عمومی
رئیس روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران منصوب شد 20 اکتبر 2018
انتصابات

رئیس روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران منصوب شد

به موجب حکمی از سوی مهندس رامین حاتمی مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران جناب آقای رضا احمدزاده به سمت رئیس روابط عمومی این شرکت منصوب شد.