رئیس سندیکای بیمه گران ایران
سرمایه اجتماعی صنعت بیمه اعتماد عمومی است 19 دسامبر 2018
رئیس کل بیمه مرکزی:

سرمایه اجتماعی صنعت بیمه اعتماد عمومی است

ارتباط بین بیمه گر و بیمه گذار باید مستمر باشد تا زمینه رضایت مردم فراهم شود و سرمایه اجتماعی اعتماد عمومی در اختیار صنعت بیمه قرار بگیرد.