رئیس شورای عالی استانها
انتصاب “مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل” شورای عالی استانها 14 ژانویه 2019
انتصابات

انتصاب “مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل” شورای عالی استانها

مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها در حکمی امیرحسین شمشادی را به سمت مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شورایعالی استانها منصوب کرد.