رئیس شورای عالی استان ها
انتصاب سرپرست اداره کل روابط عمومی و بین الملل شورای عالی استان ها 26 سپتامبر 2018
انتصابات

انتصاب سرپرست اداره کل روابط عمومی و بین الملل شورای عالی استان ها

مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان ها در حکمی امیرحسین شمشادی را به سمت سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شورای عالی استان ها منصوب کرد.