راهکارهایی برای روابط عمومی جدید در بستر رسانه های اجتماعی
راهکارهایی برای روابط عمومی جدید در بستر رسانه های اجتماعی ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
تازه های روابط عمومی

راهکارهایی برای روابط عمومی جدید در بستر رسانه های اجتماعی

در فضای ارتباطی سازمان ها و شرکت هایی که دارای جامعه ارتباطی گسترده به هم پیوسته است، اخبار جعلی می تواند فضای ارتباطی سازمان ها را گرفتار اغتشاش، بی اعتمادی و گره های ارتباطی پیچده کند.