راهکارهایی برای روابط عمومی جدید در بستر رسانه های اجتماعی
راهکارهایی برای روابط عمومی جدید در بستر رسانه های اجتماعی 18 سپتامبر 2018
تازه های روابط عمومی

راهکارهایی برای روابط عمومی جدید در بستر رسانه های اجتماعی

در فضای ارتباطی سازمان ها و شرکت هایی که دارای جامعه ارتباطی گسترده به هم پیوسته است، اخبار جعلی می تواند فضای ارتباطی سازمان ها را گرفتار اغتشاش، بی اعتمادی و گره های ارتباطی پیچده کند.