رضا احمدزاده
۲۸ مهر ۱۳۹۷
انتصابات

رئیس روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران منصوب شد

به موجب حکمی از سوی مهندس رامین حاتمی مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران جناب آقای رضا احمدزاده به سمت رئیس روابط عمومی این شرکت منصوب شد.