روابط عمومی متخصص و موفق
اولویت های پیش روی مدیر جدید روابط عمومی بانک صنعت و معدن 28 نوامبر 2018
یادداشت

اولویت های پیش روی مدیر جدید روابط عمومی بانک صنعت و معدن

سارا دلیریان - جناب آقای محمد حسن ترابی که به تازگی به سمت مدیر امور مشتریان و روابط عمومی بانک صنعت و معدن منصوب شده اند، با داشتن سابقه در این زمینه، قطعا بسیار بهتر به این موضوع واقف هستند که روابط عمومی مجموعه ای از فعالیت هایی است که آگاهانه می کوشند که با دیگران تفاهم ایجاد کرده و حمایت افراد مختلف را در سطوح گوناگون جامعه برای سازمان خود کسب کنند.