روزنامه نگاری ویروسی
ویروس روزنامه نگاری ۲۱ آبان ۱۳۹۷

ویروس روزنامه نگاری

روزنامه نگاری ویروسی است که اگر وارد بدن یک انسان شود تا آخرین دم واپسین اورا رها نخواهد ساخت.