روزنامه نگار و تفسیرگوی آمریکایی
ویروس روزنامه نگاری ۲۱ آبان ۱۳۹۷

ویروس روزنامه نگاری

روزنامه نگاری ویروسی است که اگر وارد بدن یک انسان شود تا آخرین دم واپسین اورا رها نخواهد ساخت.