روز جهانی ارتباطات
تعامل بین روابط عمومی ها و رسانه ها یک حقیقت انکارناپذیر است 15 مه 2019

تعامل بین روابط عمومی ها و رسانه ها یک حقیقت انکارناپذیر است

27 اردیبهشت ماه به عنوان روز ارتباطات و روابط عمومی نامگذاری شده و از این رو تعامل بین روابط عمومی ها و رسانه ها یک حقیقت انکارناپذیر است.