رییس روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
رئیس روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تغییر کرد ۰۸ آذر ۱۳۹۷
انتصابات

رئیس روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تغییر کرد

طی حکمی از سوی سید پیروز موسوی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، مجتبی عوض زاده به عنوان رییس روابط عمومی و امور فرهنگی این سازمان منصوب شد.