سردبیر مجله بخارا
۲۸ مهر ۱۳۹۷

روزنامه‌نگاری بدون دانستن زبان خارجی ناقص است

علی دهباشی در حاشیه نشست «تاریخچه مطبوعات فرهنگی در ایران معاصر»، ضمن بررسی تاریخی مطبوعات معاصر از رشد بی‌سابقۀ ادبیات سیاسی در مطبوعات یاد کرد که هرگز به این صورت در نیم قرن گذشته سابقه نداشته است.