سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری مازندران
سرپرست جدیداداره کل روابط عمومی استانداری مازندران معرفی شد 02 ژانویه 2019
انتصابات

سرپرست جدیداداره کل روابط عمومی استانداری مازندران معرفی شد

طی حکمی از سوی مجید حسین زادگان استاندار مازندران «عباس مهدوی» به سمت سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری مازندران معرفی شد.