سرپرست روابط عمومی وزارت کشور
سرپرست روابط عمومی وزارت کشور از سمت خود برکنار شد ۲۴ مهر ۱۳۹۷
انتصابات

سرپرست روابط عمومی وزارت کشور از سمت خود برکنار شد

سرپرست روابط عمومی وزارت کشور از سمت خود برکنار شد.