سرپرست سازمان سینمایی
حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی شد ۲۶ آبان ۱۳۹۷
انتصابات

حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی شد

حسین انتظامی دستیار ارشد وزیر ارشاد به عنوان سرپرست سازمان سینمایی منصوب شد.