سرپرست مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)
سرپرست مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران منصوب شد 24 ژوئن 2019

سرپرست مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران منصوب شد

با حکم رئیس جهاددانشگاهی؛ مهدی رفیعی معاون پژوهشي ايسپا، به عنوان سرپرست مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) منصوب شد.