سعیده سادات قدمی
۲۷ مرداد ۱۳۹۷
انتصابات

سعیده سادات قدمی مسئول روابط عمومی خانه تسنیم دامغان شد

در راستای اهداف خانه تسنیم و با هدف تسهیل در جهت تحقق این اهداف، با موافقت اعضای هیئت مدیره خانه تسنیم در دعوت از قدمی و پذیرش این درخواست از سوی وی ، نامبرده به عنوان مسئول روابط عمومی این تشکل انتخاب شد.