سعیده سادات قدمی
سعیده سادات قدمی مسئول روابط عمومی خانه تسنیم دامغان شد ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
انتصابات

سعیده سادات قدمی مسئول روابط عمومی خانه تسنیم دامغان شد

در راستای اهداف خانه تسنیم و با هدف تسهیل در جهت تحقق این اهداف، با موافقت اعضای هیئت مدیره خانه تسنیم در دعوت از قدمی و پذیرش این درخواست از سوی وی ، نامبرده به عنوان مسئول روابط عمومی این تشکل انتخاب شد.