سعید رضا عاملی استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران
۰۷ آبان ۱۳۹۷

ارتباطات شبکه‌ای دو فضایی

سعید رضا عاملی استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران - در چنین بستری توسعه محتوا نیز یک امر گریز ناپذیر است. محتوای رسانه‌ای که در گذشته یک امر رسمی، شناسنامه دار، حرفه‌ای با استانداردهای ژورنالیسم رسانه‌ای بود، تبدیل به ظرفیت امکان "تولید همه کاربران" شده است. منبع شدن انبوه کاربران برای تولید محتوا و خبر، خطر توسعه اخبار جعلی، ضعیف و دستکاری شده را افزایش داده است.