سید مجتبی تقوی نژاد
تبلور مسئولیت اجتماعی در اداره و مدیریت شهرداری کلانشهر تهران 25 اکتبر 2018
یادداشت

تبلور مسئولیت اجتماعی در اداره و مدیریت شهرداری کلانشهر تهران

سید مجتبی تقوی نژاد معاون روابط عمومی مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران - در جهت تحقق اهداف و برنامه‌ سازمانی، رسالت و مأموریت مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران، ایجاد و تعمیق تعامل دوسویه مدیریت شهری و شهروندان، ارتقای اعتماد عمومی به مجموعه شهرداری، بسترسازی لازم جهت انعکاسی دقیق، شفاف و به‌موقع برنامه‌ها و عملکرد شهرداری تهران، تعریف و ریل‌گذاری شده‌است.