سید مهدی جعفری
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
با حکم حمید قبادی مشاور معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

انتصاب مدیر روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور

با حکم حمید قبادی مشاور معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، سید مهدی جعفری به عنوان مدیر روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور منصوب شد.