سید مهدی شریفی
کتاب مدیریت رسانه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

کتاب مدیریت رسانه

🔷 تالیف دکتر طاهر روشندل اربطانی، دکتر سید مهدی شریفی و دکتر سمیه لبافی ❇ انتشارات دانشگاه تهران