سید میثم سید صالحی
مدیرعامل موسسه فرهنگی مطبوعاتی جام جم منصوب شد 10 سپتامبر 2018
انتصابات

مدیرعامل موسسه فرهنگی مطبوعاتی جام جم منصوب شد

«سید میثم سید صالحی» به سمت مدیرعامل موسسه فرهنگی مطبوعاتی جام جم منصوب شد.