سید میثم سید صالحی
مدیرعامل موسسه فرهنگی مطبوعاتی جام جم منصوب شد ۱۹ شهریور ۱۳۹۷
انتصابات

مدیرعامل موسسه فرهنگی مطبوعاتی جام جم منصوب شد

«سید میثم سید صالحی» به سمت مدیرعامل موسسه فرهنگی مطبوعاتی جام جم منصوب شد.