شهردار تهران
سرپرست جدید مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری پایتخت منصوب شد ۲۱ مهر ۱۳۹۷
انتصابات

سرپرست جدید مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری پایتخت منصوب شد

شهردار تهران با صدور حکمی پوریا سوری را به عنوان سرپرست مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری پایتخت منصوب کرد.