شهردار تهران
سرپرست جدید مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری پایتخت منصوب شد 13 اکتبر 2018
انتصابات

سرپرست جدید مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری پایتخت منصوب شد

شهردار تهران با صدور حکمی پوریا سوری را به عنوان سرپرست مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری پایتخت منصوب کرد.