شورای هماهنگی روابط عمومیها و روابط عمومی دستگاه های اجرایی
نقش شورای هماهنگی روابط عمومی ها در کنترل شایعه موثر است 03 دسامبر 2018
مدیرکل اقتصاد و دارایی یزد:

نقش شورای هماهنگی روابط عمومی ها در کنترل شایعه موثر است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی یزد گفت: نقش شورای هماهنگی روابط عمومیها و روابط عمومی دستگاه های اجرایی در کنترل و کاهش اثرهای مخرب شایعه بویژه در فضای مجازی، مهم و حائز اهمیت است.