صنعت بیمه
نشست شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی صنعت بیمه کشور 15 سپتامبر 2018

نشست شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی صنعت بیمه کشور

نشست شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی صنعت بیمه کشور در سالن کنفرانس بیمه حکمت صبا برگزار شد.