عباس آخوندی
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
عباس آخوندی وزیر راه و مسکن

در طول این چند سال سعی کردم رویکرد خودم را نسبت به کار روابط‌عمومی‌ها منتقل کردم

روابط عمومی برای پیشرفت کشور باید از مردم نظر و الگو بگیرد. اگر شما در مجموعه خود صرفاً بخواهید خبررسان باشید و ارزش‌افزوده‌ای را ایجاد نکنید قبل از شما، با پیشرفت فضای مجازی خبر زودتر به دست مردم خواهد رسید.