عضو شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از انتصاب روز گذشته در مرکز ارتباطات و امور بین المللی شهرداری اظهار داشت:
۲۱ دی ۱۴۰۰

عضو شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از انتصاب روز گذشته در مرکز ارتباطات و امور بین المللی شهرداری اظهار داشت:

انتقاد عضو شورای شهر تهران از برخی انتصابات در شهرداری تهران-ایرنا- عضو شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از انتصاب روز گذشته در مرکز ارتباطات و امور بین المللی شهرداری اظهار داشت: حق رئیس مرکز است که معاونان خود را انتخاب کند اما این پست‌های من درآوردی و ناگهانی از کجا می آید؟ به گزارش […]