قائم‌مقام مدیرمسئول روزنامه قانون
روزنامه قانون رفع توقیف شد ۰۳ شهریور ۱۳۹۸
ی

روزنامه قانون رفع توقیف شد

قائم‌مقام مدیرمسئول روزنامه قانون از رفع توقیف این روزنامه بعد از ۶ماه خبر داد.