ماشین تبلیغات و روابط عمومی
ورزش، ماشین تبلیغات سیاسی جدید آل سعود ۱۵ آبان ۱۳۹۷
دانشگاه هاروارد دعوت از ترکی فیصل برای حضور در یک همایش را پس گرفت

ورزش، ماشین تبلیغات سیاسی جدید آل سعود

ماشین تبلیغات و روابط عمومی مهمترین عرصه‌های مانور نظریه‌پردازان روابط عمومی - در خاندان آل سعود، ورزش تبدیل به ماشین تبلیغات و روابط عمومی و یکی از مهم‌ترین عرصه‌های مانور نظریه‌پردازان روابط عمومی‌شان شده است، این را دنبال کردن رد پای این کشور در عرصه سرمایه‌گذاری‌هایش به وضوح نشان می‌دهد.