مخابرات منطقه اصفهان
انتصاب رئیس روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان 17 اکتبر 2018
انتصابات

انتصاب رئیس روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان

طی حکمی از سوی مدیر مخابرات منطقه اصفهان، رئیس جدید اداره روابط عمومی این شرکت معرفی ش