مخابرات منطقه اصفهان
انتصاب رئیس روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان ۲۵ مهر ۱۳۹۷
انتصابات

انتصاب رئیس روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان

طی حکمی از سوی مدیر مخابرات منطقه اصفهان، رئیس جدید اداره روابط عمومی این شرکت معرفی ش