مدرس دانشگاه و مولف کتاب روابط عمومی و ارتباطات
۲۰ قانون راهبردی معجزه آفرین در روابط عمومی ۲۱ فروردین ۱۳۹۸

۲۰ قانون راهبردی معجزه آفرین در روابط عمومی

20 قانون راهبردی معجزه آفرین در روابط عمومی نوشته حسن خسروی، مدرس دانشگاه و مولف کتاب روابط عمومی و ارتباطات.